Velg land

Deutschland
Österreich
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
France
Nederland
Italia (Italiano)
Italien (Deutsch)
España
Suomi
United Kingdom
Sverige
Slovenija
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark
Norge
Flere Land

Databeskyttelse

Det gleder oss at du har interesse for nettsiden og bedriften vår. Beskyttelsen av din privatsfære er meget viktig for oss. Vi holder oss nøye til retningsllinjene i DSGVO [tysk personvernforordning] og behandler dataene etter disse prinsippene.

Nedenfor informerer vi deg utførlig om «Blue Tomato» og behandlingen av dine data. Du kan også laste ned hele personvernerklæringen på ditt eget språk her.

1. Hvem er vi og hvem er ansvarlig for databehandlingen?

a) Foretaksstruktur og foretaksgruppe

Blue Tomato GmbH, FN 80499g (i det følgende kort Blue Tomato Østerrike) er et østerriskt foretak med hovedkontor i Hochstraße 628, 8970 Schladming og del av Zumiez foretaksgruppen med morselskapet Zumiez International, LLC med hovedkontor i Lynnwood (USA) hhv. dets datterselskap, Zumiez Europe Holding GmbH med hovedkontor i Luzern (Sveits). Zumiez International LLC med sine datterselskaper i Europa danner foretaksgruppen (i det følgende kort Blue-Tomato) i betydning av DSGVO.
Blue Tomato Österreich er operatør av Blue Tomato nettside og samtlige Online-tilstedeværelser og er operativt ansvarlig for alle datterselskapene i Zumiez foretaksgruppen i Europa. Sted for hovedadministrasjon og hovedfilial i betydning av DSGVO er Østerrike.
Samtlige foretak i gruppen forplikter seg innenfor rammen av de «forpliktende interne personvernforskriftene (binding corporate rules)» for til beskyttelse av personopplysninger. Ytterligere informasjon for å gjøre dine rettigheter gjeldende finner du under punkt 6.

b) Personvernansvarlig

Blue Tomato Østerrike bestemmer for samtlige datterselskaper i Zumiez foretaksgruppen i Europa om over midler og formål for databehandlingen. Ansvarlig for databehandlingen er følgelig

Blue Tomato GmbH (FN 80499g)
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Østerrike)
E-post: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

c) Personvernombud i foretaksgruppen

Christian Nitsche
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Østerrike)
E-post: datenschutz@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

d) Myracloud

Vår nettside bruker tjenestene til Myra Security GmbH (DE), Landsberger Str. 187, 80687 München. Formålet med tjenesten er for sikker kryptert dataoverføring på Internett (SSL), for å forbedre verdensomspennende nettsideytelse gjennom Myra Content Delivery Network (CDN) og for å forbedre sikkerhet og beskyttelse mot hackerangrep gjennom Myra Hyperscale Web Application Firewall (WAF). Siden vi bryr oss mye om personvernet ditt, har vi valgt Myra som en tysk IT-sikkerhetsleverandør, som oppfyller de høye GDPR-standardene på en pålitelig måte, når vi behandler dataene dine. Det rettslige grunnlaget for databehandling er derfor vår berettigede interesse iht. 6 para. 1 lit. f GDPR. Tjenesten er obligatorisk for den tekniske sikkerheten til nettstedet vårt. Mer detaljert informasjon om GDPR og Myra Security finner du på GDPR-sidene til Myra Security: https://www.myrasecurity.com/de/datenschutz/

2. Personvernerklæringens anvendelsesområde

Den konkrete personvernerklæringen gjelder for Blue Tomato foretaksgruppen innenfor Europa, for samtlige nettsider til Blue Tomato Østerrike samt for alle andre online opptredener, inkl. Social Media sider, spesielt for Facebook fansiden.

3. Hvilke data behandler Blue Tomato og hvor kommer disse data fra?

a) Hvorfra får Blue Tomato personopplysninger?

Data samles inn av oss selv, f.eks. ved din inntasting på vår nettside, kunngjøring i butikk etc. eller vi får disse fra tredjeparter, f.eks. ved en bestilling via handelsplattformer. Videre kan vi behandle data som vi mottar fra offentlig tilgjengelige kilder.

b) Hvilke data behandler Blue Tomato?

Blue Tomato behandler i betydning av dataminimering kun slike data som behøves for kontrakstoppfyllelse, oppfyllelse av lovmessige forpliktelser eller innenfor rammen av berettigede interesser hhv. hvis du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette. Så vidt det er mulig, (pseudo)-anonymiserer Blue Tomato dine data. Les mer om dette under punkt 12. Sikkerhetstiltak. Blue Tomato behandler ingen spesielle katagorier av data til sine kunder iht. art. 9 DSGVO.

Personopplysninger som Blue Tomato behandler:
 

 • personopplysninger som navn, adresse, fødselsdag, fødselssted, leveringsadresse,
 • fysikalske data som vekt, høyde, skostørrelse, klesstørrelse, imidlertid bare så vidt en identifikasjon av din person ikke er mulig,
 • kontaktdata som telefonnummer, e-postadresse,
 • data og informasjoner fra den elektroniske kommunikasjon som IP-adresser, informasjonskapsler, piksler, apper etc;
 • ordredata for bestillinger,
 • reklame og salgsdata,
 • generelle kommunikasjonsdata som f.eks. forespørsler og rådgivninger om Customer Service,
 • data som samles inn av Blue Tomato selv eller via partnere, som kjøpsatferd; betalingsatferd og interesser,
 • data for oppfyllelse av lovmessige og administrative forpliktelser,
 • data for oppfyllelse av kontraktmessige forpliktelser som sikkerhet eller garanti,
 • kredittkortdata behandles i maskert variant og bare innenfor rammen av misbrukskontroll,
 • andre kontodata bare ved bankinnbetalinger og innenfor rammen av (tilbake)-overføringer.

 

3. Quelles données sont traitées par Blue Tomato et d'où viennent-elles ?

a) D'où proviennent les données personnelles de Blue Tomato ?

Nous enregistrons vos données, par exemple lors de votre inscription sur notre site web, d'une annonce en magasin, etc. ou nous les recevons d'un tiers, par exemple en commandant sur les plateformes de commerce. De plus, nous pouvons traiter les données que nous recevons de sources accessibles au public.

b) Quelles données sont traitées par Blue Tomato ?

Afin de minimiser les données, Blue Tomato ne traite que les données qui sont nécessaires à l'exécution du contrat, à l'exécution des obligations légales ou dans le cadre d'intérêts légitimes ou si vous nous avez expressément donné votre consentement à cet effet. Dans la mesure du possible, Blue Tomato (pseudo)-anonymise vos données. Plus d'informations au point 12. Mesures de sécurité Blue Tomato ne traite aucune catégorie particulière de données clients conformément à l'article 9 de la RGPD.

Les données personnelles traitées par Blue Tomato comprennent :
 

 •  Les données personnelles telles que le nom, l'adresse, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse de livraison,
 •  les données physiques telles que le poids, la taille, la pointure, la taille des vêtements, mais seulement dans la mesure où il n'est pas possible de vous identifier en tant que personne,
 •  les coordonnées telles que le numéro de téléphone, l'adresse e-mail,
 •  les données et informations provenant du trafic électronique telles que les adresses IP, les cookies, les pixels, les applications, etc. ;
 •  les données des commandes d'achat,
 •  les données sur la publicité et les ventes,
 •  les données générales de communication telles que les demandes de renseignements et les consultations par l'intermédiaire du service à la clientèle,
 •  les données que Blue Tomato recueille de son côté ou par l'intermédiaire de partenaires, comme le comportement d'achat, le comportement de paiement et les centres d’intérêt,
 •  les données pour l'accomplissement des obligations légales et administratives,
 •  les données pour l'exécution d'obligations contractuelles telles que la garantie,
 •  les données des cartes de crédit sont traitées sous forme masquée et uniquement dans le cadre de la lutte contre les abus,
 •  les autres données de compte uniquement pour les dépôts bancaires et dans le cadre de virements bancaires.

4. Til hvilket formål behandler vi data og på hvilket rettsgrunnlag (begrunnelse) gjør vi det?

Blue Tomato vil tilby deg det best mulige produktsortimentet samt det best mulige utvalget av produkter og tjenesteytelser, avstemt med dine preferanser og interesser. Derved må vi også ta hensyn til nasjonale forhold som språk, valuta og eventuelle forskjellige forskrifter.

Vi behandler dataene på basis av de oppførte rettsgrunnlag og de derved forbundne formål.

a) For oppfyllelse av kontraktmessige plikter (før avtaleinngåelse) (art. 6 1. ledd bokstav b DSGVO)

 •  Oppfyllelse av ditt innkjøp iht. våre AGBs [standard kontraktsvilkår],
 •  Rådgivning og opplysning ved kjøp,
 •  Klargjøring av servicer som f.eks. reiser og og kurser.

 

b) For ivaretakelse av Blue Tomato sine eller tredjeparters berettigede interesser (art. 6 1. ledd bokstav f)

For å tilby deg perfekt shopping i vår nettbutikk og våre butikker, den beste beste servicen og den beste rådgivningen, tjenesteytelser, som f.eks. reiser, idrettskurs, konkurranser og andre arrangementer samt en deltakelse ved samtlige tilbud som Blue World tilbyr og for å kunne informere deg om produkter, trender, nyheter og tjenesteytelser, samler vi inn, lagrer, behandler og analyserer vi de oppførte data.

 

Berettiget interesse fra Blue Tomato eller en tredjeparter er derved:

 • Gjennomføring av marketingaktiviteter, spesielt av personalisert reklame i samarbeid med tredjeparter, f.eks. reklamepartnere,
 • gjennomføring av lojalitetsprogrammer for kunder,
 • klargjøring av en kundekonto og kundeprofil på nettsidene til Blue Tomato
 • behandling og lagring av kommunikasjonsinnhold i e-post, telefon eller annen kommunikasjon (f.eks. ved reklamasjoner, forespørsler om informasjon iht. punkt 6),
 • gjennomføring av forsendelsen av din bestilling ved oppdragsbehandlere, spesielt transportører, som også kan få din e-postadresse og telefonnummer for levering og sporing,
 • opprettholdelse av funksjonaliteten til vår nettside, våre onlinebutikker og andre online medier til Blue Tomato,
 • analyse av kjøpsatferden ved Blue Tomato og reklamepartnere,
 • overvåkningstiltak for å beskytte medarbeidere, kunder samt eiendommen til Blue Tomato, leverandører og andre partnere,
 • gjennomføring av rettskrav og avvisning av uberettigede krav,
 • tiltak for bedrageribekjempelse og -forebygging, f.eks. kredittkortsvindel,
 • konsultasjon av kredittopplysningsbyråer og datautveksling for kredittverdighet,
 • tiltak for videreutvikling av tilbudet av produkter og tjenesteytelser,
 • statistiske evalueringer,
 • avstemning, videreutvikling av forretningen og strategiske tiltak innenfor foretaksgruppen Blue Tomato.


Behandlingen på grunn av berettigede interesser kan du i enkelttilfellet motsi iht. art. 21 DSGVO. Du finner mer om dette under punkt 6.

 

c) Innenfor rammen av ditt samtykke (art. 6 1. ledd bokstav a)

Ut over punktene a) og b) behandler Blue Tomato dine personopplysninger bare etter gitt samtykke, f.eks. ved forsendelsen av nyhetsbrev eller bruk av cookies [informasjonskapsler] (mer om dette under punkt 10. Cookie-retningslinje). Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Se til dette likeledes under punkt 6.

5. Hvem får dine data?

a) Generelle bestemmelser

Blue Tomato har klare regler om hvem som kan få personopplysninger. Innenfor foretaksgruppen Blue Tomato får bare de instansene og medarbeiderne dine data, som trenger disse for oppfyllelse av avtalemessige, lovmessige og kontrollrettslige oppgaver og plikter for ivaretakelse av de berettigede interessene oppført under punkt 3.b).
Videre blir dataene dine også tilgjengelig for prosessorer som er autorisert av Blue Tomato, dvs. selskaper som støtter oss i å oppfylle bedriftens mål og oppgaver, som IT-selskaper, betalingsleverandører, leverandører, trykkerier, adressevalideringspartnere (vi jobber med Loqate) i den grad som er nødvendig for å utføre oppgavene som er tildelt dem. Blue Tomato slutter med disse oppdragsbehandlerne skriftlige avtaler som forplikter dem til å overholde de samme retningslinjene som også gjelder for Blue Tomato.
Dessuten får tredjeparter som Blue Tomato innenfor rammen av de oppførte formålene av behandlingen samarbeider med hhv. innenfor rammen av samarbeidet kan påvise en berettiget interesse, f.eks. inkassobyråer, paymentprovidere, handelsplattformer få personopplysninger fra Blue Tomato, f.eks. hvis du handler via disse plattfomene hos Blue Tomato.
Såfremt det består en lovmessig eller offisiell forpliktelse, kan også offentlige instanser motta data.

b) Dataoverføring til tredjeland

En dataoverføring til land utenfor EU utføres bare, hvis dette landet iht. art. 45 DSGVO har et passende vernenivå eller har andre garantier iht. art. 46 DSGVO som beskytter dine data tilstrekkelig.
Blue Tomato har innenfor foretaksgruppen utarbeidet forbindtlige interne personvernforskrifter (binding corporate rules) iht. Art. 46 2. ledd bokstav b) som skal godkjennes av personvernmyndighetene som supplement til de benyttede standard personvernklausuler iht. art 46 2. ledd bokstav c). Blue Tomato overfører data på basis av denne garantien.

c) Annen dataoverføring til USA

For fullstendigheten henviser vi deg til at det i USA finnes overvåkningstiltak fra US-myndigheter som generelt muliggjør lagring av alle personopplysninger til samtlige personer hvis data overføres fra EU eller Sveits til USA. Dette skjer uten differensiering, innskrenkning eller unntak på grunnlag av det forfulgte målet og uten et objektivt kriterium, som gjør det mulig å begrense tilgangen av USAs myndigheter til data og deres senere bruk til helt bestemte, strikt begrensede formål, som kan rettferdiggjøre inngrepet både med tilgangen til disse dataene og med deres bruk. Vi henviser dessuten til at det i USA for de vedkommende personer ikke finnes rettsmidler som tillater deg å få tilgang til dataene som vedrører deg og utvirke rettelse eller slettelse, hhv. intet effektiv rettslig rettsvern mot generelle tilgangsretter fra USAs myndighetenes side. Vi henviser deg uttrykkelig til denne rettssituasjonen, slik at du kan treffe en tilsvarende informert avgjørelse for samtykket i bruken av dine data.
Vi henviser deg dessuten uttrykkelig til at USA og spesielt foretak utenfor «EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks» ikke har et tilstrekkelig personvernnivå.

6. Hvor lenge behandler og lagrer vi data?

Vi lagrer dine under foretningsforbindelsens varighet og utover det for å gjennomføre reklameaktiviteter innenfor rammen av de berettigede interessene, så lenge du på berettiget måte iht. art 21 DSGVO ikke tilbakekaller denne behandlingen eller såfremt du ikke har tilbakekalt samtykket som du har gitt oss. Du får vite mer om dette under punkt 7.
På grunn av de lovmessige oppbevarings- og dokumentasjonsplikter kan det være nødvendig med en lagring som går ut over disse. Til dette hører spesielt Bundesabgabenordnung [statlig avgiftsordning] (BAO) og Unternehmensgesetzbuch [selskapslov] (UGB) i Østerrike samt andre nasjonale und europeiske rettsforskrifter.
På grunn av våre garantplikter og garantier fra våre leverandører er en lagring på 3 år (kort foreldelsesfrist) og i enkelttilfellet også vesentlig lenger (lang foreldelsesfrist) mulig og nødvendig hhv. kan vi på grunn av lovmessige forskrifter også være forpliktet til det.

7. Dine rettigheter som berørt person.

GDPR sikrer deg omfattende rettigheter til vern og informasjon samt spesielt retten til motsigelse og tilbakekallelse. Du kan til enhver tid henvende deg til vårt verneombud med ditt anliggende eller din reklamasjon.
Vedkommende tilsynsmyndighet for foretaksgruppen er den østerrikske personvernmyndigheten. Denne kan du i reklamasjonstilfellet ta kontakt med.www.dsb.gv.at
Dine rettigheter som du normalt kan utøve gratis, i detalj:

a) Retten til å kreve informasjon iht. art. 15 DSGVO

Du har retten til å kreve gratis informasjon om dine personopplysninger og lagrede data samt eventuelt en rett til rettelse, sperring eller sletting, samt tilbakekalelse av gitte samtykker. Henvend deg til vårt personvernombud hvis du vil vite noe om type og måte av bruk av dine data.

b) Rett til rettelse iht. art. 16 DSGVO

Dine data stemmer ikke lenger, du vil utøve dine rettigheter eller har et ennet anliggende? Meddel det ganske enkelt våre medarbeidere i Customer Service.
E-post: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

c) Rett til sletting eller innskrenkning iht. art. 17 og 18 DSGVO

Etter forlangende og under forutsetningene i art. 17 DSGVO vil vi slette dine data, såfremt vi ikke er berettiget til videre bruk.
Under forutsetningene i art. 18 DSGVO hhv. såfremt vi ikke kan slette dataene, kan du forlange at vi innskrenker databehandlingen.
I alle tilfeller vil vi også informere mottakeren av dataene om ditt anleggende og likeledes anmode dem om å etterkomme ditt anliggende.

d) Rett til dataoverføring: regulert i art 20 DSGVO
Du kan forlange at vi stiller dine lagrede data til disposisjon.

e) Rett til å motsi iht. art 21 DSGVO og til å tilbakekalle iht. art 13 DSGVO

Hvis behandlingen av dataene beror på ditt samtykke iht. art. 6 1. ledd bokstav a, kan du til enhver tid tilbakekalle dette samtykket.
Såfremt vi behandler dine data på grunn av vår berettigede interesse, kan du iht. art. 21. DSGVO motsi denne behandlingen. Vi kontrollerer da omgående om ditt anliggende er berettiget.
Henvend deg da for å motsi eller tilbakekalle ganske enkelt til vår Customer Service eller til personvernombudet.

f) Automatiserte avgjørelser i enkelttilfellet inkl. profilering iht. art. 22 DSGVO

Du har retten til ikke å bli underkastet en automatisert avgjørelse og en profilering, såfremt dette utvikler rettslig virkning eller du på en lignende måte blir negativ påvirket.

Blue Tomato benytter automatiserte beslutningsprosesser og profilering iht. punkt 9.

8. Må du overføre data til oss?

For avvikling av din bestilling trenger vi dine data. Når du sender oss data til vår disposisjon, er du forpliktet til å gi oss sannferdige opplysninger. I tilfelle gale opplysninger, f.eks. også gale angivelser av alder, er vi berettiget til å gjøre gjeldende skader som oppstår for oss og ved strafferettslig relevans også å gå til politianmeldelse.
Du er ikke forpliktet til å stille data til disposisjon eller gi ditt samtykke til behandling, hvis dataene ikke er relevante for oppfyllelse av avtalen.
På grunn av forskjellige aldersgrenser for samtykke- og rettslig disposisjonsevne trenger vi i enkelttilfellet imidlertid din alder.

9. Automatisert beslutningsprosess og profilering.

a) Automatisert beslutningsprosess.

En automatisert beslutningsprosess utføres bare når du bestemmer deg for å kjøpe med faktura.

Identitets- og bonitetskontroll ved betalingsmetoden «kjøp med faktura»
Når du i bestillingsprosessen bestemmer deg for betalingsmetoden «kjøp med faktura», blir du bedt om samtykke for overføring av de nødvendige data til den respektive betalingstjenesten for avviklingen av av betalingen og for en identitets- og bonitetskontroll. Såfremt du gir ditt samtykke, blir dine personopplysninger (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, sted, fødselsdato, telefonnummer) samt data i forbindelse med din bestilling overført til den respektive betalingstjenesten. For den egne identitets- og bonitetskontrollen overfører den respektive betalingstjenesten eller et partnerforetak, som har fått dette i oppdrag av den respektive betalingstjenesten, data til (kreditt-)opplysningsbyråer og mottar fra disse opplysninger samt eventuelt bonitetsinformasjoner på basis av matematisk-statistiske metoder, hvor det bl. a. inngår adressedata. Du finner detaljert informasjon på Personvernreglene av den respektive betalingstjenesten. Videre benytter den respektive betalingstjenesten for avsløring og prevensjon av bedrageri eventuelt hjelpemidler fra tredjeparter. Dataene som man får med disse hjelpemidlene blir eventuelt lagret kryptert hos tredjepersoner, slik at disse bare kan leses av den respektive betalingstjenesten. Bare hvis du velger betalingsmåten «kjøpe med faktura» hos vår samarbeidspartner den respektive betalingstjenesten, blir disse dataene benyttet, ellers forfaller disse dataene automatisk etter 30 minutter.

b) Profilering

Blue Tomato forsøker å ta hensyn til dine personlige interesser, forkjærligheter og kjøpsatferd, for slik å muliggjøre en optimal shoppingopplevelse i vår nettbutikk og i butikkene. Til dette analyserer vi også personopplysningene som du har stilt oss til disposisjon, din kjøps- og surfeatferd innenfor rammen av lovmessige bestemmelser. Så vidt vi benytter informasjonskapsler og piksler til dette anmoder vi innenfor rammen av vår retningslinje for informasjonskapsler om ditt samtykke så vidt bruken ikke er nødvendig for kommunikasjonen eller ved de berettigede interessene fra Blue Tomato også er tillatt uten ditt samtykke. Du finner mer om dette under punkt 10. retningslinje for informasjonskapsler.

10. Retningslinje for informasjonskapsler, nettsideanalyser, Social Media og e-post-reklame

a) Generelt om bruk av informasjonskapsler

På forskjellige sider bruker vi informasjonskapsler og piksler for å utforme besøket på nettsiden vår attraktivt og for å muliggjøre bruken av bestemte funksjoner. Det dreier seg herved om små tekst- eller bildefiler som blir lagret på din datamaskin eller integrert i vår nettside. Disse tjener til å identifisere surfeatferden til en bruker og slik kan deler av nettsiden hhv. bestemte informasjoner tilpasses dine interesser. Blue Tomato benytter derved «First Party Cookies» og «Third Party Cookies». En «First Party Cookie» stammer fra Blue Tomato selv som operatør av nettsiden. Third Party Cookies tilbakeføres til en annen, «tredje» person, (online-marketing-tjenesteyter etc.), som plasserer sine informasjonskapsler på grunnlag av kontraktmessig avtale med oss på vår nettside. Ved en First Party Cookie kan du som bruker bare gjenkjennes på den siden som informasjonskapselen stammer fra, men ikke over flere domener. Dataen blir slik heller ikke gitt videre til tredjeparter.
Third Party Cookies blir satt av avtalepartnere som på grunnlag av et avtaleforhold med Blue Tomato samler brukerinformasjoner for å optimere og/eller personalisere marketingaktiviteter.

Blue Tomato skjelner ved bruk av informasjonskapsler/piksler i

 •  nødvendige (bare First Party Cookies)

Det er slike som er nødvendige for opprettholdelse av kommunikasjonen, nødvendige funksjoner og/eller for tildeling av informasjoner. Disse settes automatisk og slettes etter slutten på nettlesersesjonen eller utløp av den fastsatte tiden.

 •  vesentlige (First Party Cookies og Third Party Cookies)

Det er slike som forblir på datamaskinen din i den fastsatte tiden og sørger for at Blue Tomato ved neste åpning av siden gjenkjenner innstillingene som du har foretatt og slik sparer deg for å fylle ut skjemaene på nytt med personopplysninger. Disse informasjonskapslene blir satt ved bruk av den tilbudte funksjonaliteten eller inneholder bare generelle anonymiserte informasjoner om dine tilganger til nettsiden (ikke på innholdet i denne), for senere for Blue Tomato å klargjøre supplerende informasjoner for statistiske formål via disse tilgangene hhv. å muliggjøre for Blue Tomato analysen av navigasjonsatferden (anonymisert) på nettsiden og slik forbedre internettpresentasjonen.

 •  Reklameinformasjonskapsler/-piksler, (Third party Cookies)

Det er slike som tjener til at vårt tilbud og våre tjenesteytelser tilpasses dine behov, interesser og forkjærligheter og til å stille skreddersydde reklametilbud avstemt på deg til disposisjon. Disse blir bare benyttet etter ditt samtykke, såfremt vi ikke også er berettiget til bruk uten ditt samtykke.

 

b) Informasjonskapsler/piksler som Blue Tomato tar i bruk

I følgende oppstilling gir vi deg en omfangsrik beskrivelse av alle informasjonskapsler/piksler som Blue Tomato bruker, hvilke personopplysninger blir brukt.

Liste over informasjonskapsler/piksler brukes av Blue Tomato

c) Muligheter til å tilbakekalle og til å motsi

Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke og også angående de informasjonskapsler/piksler motsi bruken av dem som ikke trenger samtykke, så vidt disse ikke er nødvendige hhv.deaktiveringen er teknisk mulig. Vi henviser imidlertid til at i tilfelle en motsigelse ikke alle funksjoner på nettsiden kan stilles til disposisjon i full utstrekning.

Du har flere muligheter for å motsi bruken av informasjonskapsler/piksler eller tilbakekalle et allerede gitt samtykke.

Slik tilbyr de vanligste nettlesere muligheten til å forhindre bruken av informasjonskapsler. På de nedenstående lenkene får du vite hvordan det gjøres:

 

Via nettleser-utvidelsene, som f.eks. Ghostery kan du deaktivere enkelte informasjonskapsler og selv styre hvilke informasjonskapsler som skal settes og hvilke ikke. Installasjonen fungerer ganske enkelt, raskt og er tilgjengelig for alle vanlige nettlesere.
I tilfellet «Third Party Cookies» tilbyr de innsatte tjenesteyterne ofte selv deaktiveringsmuligheter. De viktigste viser vi deg supplerende under punkt d).
Videre tilbyr Blue Tomato ved hver sesjon muligheten til via informasjonskapsel banner å samtykke eller avvise det.

d) Nettsideanalyser og Social Media

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics er en tjenesteytelse fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker «Cookies», altså tekstfiler, som blir lagret på din datamaskin og muliggjør analyse av bruken av tilbudet fra Blue Tomato gjennom Google. Informasjonene om bruken av våre nettsider (inklusive din IP-adresse) som informasjonskapselen har samlet inn, overføres som regel til en server fra Google i USA og lagres der. Blue Tomato henviser til at nettsidene til Blue Tomato Google Analytics ble utvidet med koden «gat._anonymizeIp();;», for å sikre en anonymisert innsamling av IP-adresser (såkalt IP-Masking). Din IP-adresse blir bare samlet inn av Google i forkortet form, noe som sikrer en anonymisering og ikke tillater slutninger på din identitet. I tilfellet aktiveringen av IP- anonymisering på våre nettsider, blir din IP-adresse av Google innenfor medlemstatene i Den europeiske unionen eller i andre avtalestater i EØS-avtalen først forkortet. Kun i unntakstilfeller blir den fulle IP-adressen overført til en server fra Google i USA og forkortet der. Google vil benytte de nevnte informasjonene for å evaluere din bruk av nettsidene til Blue Tomato, for å utarbeide rapporter om nettsideaktivitetene for Blue Tomato og fremskaffe ytterligere tjenesteytelser forbundet med bruken av nettsider og internett til Blue Tomato. De innenfor rammen av Google Analytics fra din nettleser overførte IP-adresse blir ikke ført sammen med andre data fra Google. En overføring av disse data via Google til tredjeparter finner bare sted på grunnlag av lovbestemmelser eller innenfor rammen av behandling av oppdragsdata. Ikke i noe tilfelle vil Google føre dine data sammen med andre data som Google har samlet inn. Med ditt samtykke erklærer du deg inneforstått med behandlingen av dataene samlet inn av Google på den ovenfor beskrevne måten for databehandling samt det nevnte formålet. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapslene ved en tilsvarende innstilling av din nettleser-programvare og de andre mulighetene iht. punkt 10 c); Blue Tomato henviser deg imidlertid til at du i dette tilfellet evenuelt ikke kan benytte samtlige funksjoner på vår nettside i full utstrekning. Du kan videre forhindre innsamlingen av data fremstilt ved informasjonskapselen og bruken av data relatert til denne nettsiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandlingen av disse dataene av Google, ved at du under den følgende lenken laster ned og installerer tilgjengelige nettleser-plugin. Nærmere informasjon om Google Analytics og personvern finner du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

DOUBLECLICK BY GOOGLE

Doubleclick by Google er en tjenesteytelse fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Doubleclick by Google bruker informasjonskapsler for å presentere reklameannonser som er relevante for deg. Derved blir din nettleser tilordnet et pseudonymt identifikasjonsnummer (ID), for å kontrollere hvilke annonser som ble vist i din nettleser og hvilke annonser som ble åpnet. Informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger. Bruken av DoubleClick-Cookies gjør for Google og dens partner-nettsider kun mulig koblingen av annonser på basis av tidligere besøk på nettsidene til Blue Tomato eller andre nettsider på internettet. Informasjonene fremstilt av informasjonskapslene blir av Google overført til en server i USA for evaluering og lagret der. En overføring av dataene av Google til tredjeparter finner bare sted på grunn av lovbestemmelser eller innenfor rammen av behandling av oppdragsdata. Ikke i noe tilfelle vil Google bringe dine data sammen med andre data samlet inn av Google. Ved bruken av nettsiden til Blue Tomato erklærer du deg inneforstått med behandlingen av dataene som Google har samlet inn om deg og den ovenfor beskrevne måten av databehandlingen samt til det nevnte formålet. Du kan forhindre lagringen av informasjonskapslene ved en tilsvarende innstilling av nettleser-programvaren din, vi henviser deg imidlertid til at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan bruke samtlige funksjoner til våre nettsider i full utstrekning. Du kan videre forhindre registreringen fremstilt av informasjonskapslene og data til Google relatert til din bruk av nettsidene samt behandlingen av disse dataene av Google, ved at du på den følgende Link under punktet DoubleClick-deaktiveringsutvidelse laster ned og installerer den tilgjengelige nettleser-plugin.

NETTSIDEANALYSE VED ECONDA, OPTIMIZELY OG INTELLIAD

For behovsrettet utforming samt for optimering av denne nettsiden blir ved løsninger og teknologier fra econda GmbH (www.econda.de), , Optimizely, Inc. (www.optimizely.com) og intelliAd Media GmbH (www.intelliad.de) samt Google Tag Manager anonymiserte data samlet inn og lagret samt fra disse dataene fremstilt brukerprofiler ved bruk preudonymer. Til dette formålet kan det benyttes informasjonskapsler som muliggjør gjenkjenningen av en internett nettleser. Brukerprofiler blir imidlertid ikke uten uttrykkelig samtykke av besøkeren ført sammen med dataer om innehaveren av pseudonymet. Spesielt blir IP-adresser umiddelbart etter mottak gjort ukjennelig, derved er en tilordning av brukerprofiler til IP-adresser ikke mulig. Besøkere på denne nettsiden kan til enhver tid motsi denne datainnsamlingen og -lagringen for fremtiden på følgende lenke:

Hos Econda motsi
HosintelliAd motsi
Hos Optimizely motsi

BRUK AV SOCIAL MEDIA PLUGINS

Vi benytter ingen Social Media plugins. De på nettsidene til Blue Tomato synlige tegn og logoer fra Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter og Youtube er utelukkende sammenlenkinger på sidene av disse tjenestene. Når du klikker på et av disse symbolene, får tjenestetilbyderen ikke noen slags personopplysninger fra deg.
Du kan der dele innhold fra Blue Tomato og la deg vise dem. Ved bruk av tjenesten til den henholdsvise tilbyderen underkaster du deg dens personvernbestemmelser. Se til dette også våre henvisninger under punkt 12, lenker til fremmede nettsider.

e) E-post reklame

Ved påmelding til nyhetsbrevet, blir e-post adressen din benyttet for egne reklameformål, til du melder deg ut. Utmeldingen er til enhver tid mulig med et klikk på lenken «Avmelde» på slutten av et nyhetsbrev, uten at det for deg oppstår andre kostnader enn overføringskostnadene ifølge basistariffen til din tilgangstilbyder. Som nyhetsbrevabonnent sender vi deg regelmessig omhyggelig utsøkte tilbud for lignende produkter fra vårt sortiment per e-post. Blue Tomato har gitt tjenesteyteren Emarsys i oppdrag å utforme et individuelt og forbedret nyhetsbrev. Ved sammenkobling av forskjellige kommunikasjonskanaler opprettes ved bruk av informasjonskapsler opptegnelser, som gjør det mulig for Blue Tomato å informere deg om behovstilpassede og aktuelle produkter. Med påmeldingen til nyhetsbrevet samtykker du også i at vi sender e-post adressen din videre til Emarsys.

Hvis du ikke ønsker at Blue Tomato skal lagre informasjonskapsler som vi trenger ditt samtykke til, eller hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket du har gitt til å lagre informasjonskapsler, kan du gjøre det her. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet vil enkelte funksjoner på nettstedet være begrenset. Se også de detaljerte forklaringene i retningslinjene for informasjonskapsler.

11. Våre sikkerhetstiltak

Dine personopplysninger blir i bestillingsprosessen ved hjelp av «Secure Socket Layer» (SSL) overført kryptert via internettet (utelukket er herved adresseoverføringen ved nyhetsbrev-abonnementet). Her benytter vi en strengt sikret 128-Bit-kryptering (SSL 3.0, RC4) fra GeoTrust. Kredittkortdata blir ikke lagret, men direkte samlet inn og behandlet av vår respektive betalingstjeneste.
Vi sikrer nettsiden vår og andre systemer ved hjelp tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, forandring eller distribusjon av dine data av uvedkommende personer.
Ved alle våre behandlingsaktiviteter tar vi hensyn til prinsippene i DSGVO iht. art 5. og underkaster alle våre behandlingsaktiviteter en omhyggelig kontroll innenfor rammen av vårt personvern-managementsystem. Utover det gjennomfører vi periodisk eksterne personvern-revisjoner.
Tilgangen til din kundekonto er kun mulig etter innlesning av ditt personlige passord. Du bør alltid behandle dine tilgangsinformasjoner fortrolig og lukke nettleservinduet når du har avsluttet kommunikasjonene med oss, spesielt hvis du benytter datamaskinen sammen med andre.

12. Lenker til fremmede nettsider

Nettsidene til Blue Tomato inneholder lenker (sammenkoblinger) til nettsider fra andre foretak. Blue Tomato har ingen innflytelse på utformingen av disse nettsidene. Likeså lite kan Blue Tomato kontrollere hvordan tilbyderne av disse nettsidene behandler dine informasjoner. Personvernerklæringen og vårt ansvar og garantiansvar omfatter derfor ikke de lenkede nettsidene. Hvis du har spørsmål, ta direkte kontakt med disse foretakene.