Land kiezen

Deutschland
Österreich
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
France
Nederland
Italia (Italiano)
Italien (Deutsch)
España
Suomi
United Kingdom
Sverige
Slovenija
België (Nederlands)
Belgique (Français)
Danmark
Norge
Meer landen

VERKLARING OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

Bedankt voor je interesse in onze website en ons bedrijf. De bescherming van jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij houden ons strikt aan de voorschriften van de AVG en verwerken gegevens volgens de daarin opgenomen principes.

Hieronder informeren wij je in detail over Blue Tomato en de verwerking van je gegevens. Je kunt het volledige privacybeleid hier downloaden.

1. Wie zijn wij en wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

a) Structuur van de onderneming en ondernemingsgroep

Blue Tomato GmbH, FN 80499g (hierna "Blue Tomato Österreich" genoemd) is een Oostenrijkse onderneming met hoofdzetel in de Hochstraße 628, 8970 Schladming en maakt deel uit van de Zumiez-ondernemingsgroep met moederbedrijf Zumiez International, LLC met hoofdkantoor in Lynnwood (VS) en zijn dochteronderneming Zumiez Europe Holding GmbH met hoofdkantoor in Lüzern (Zwitserland). Zumiez International LLC en zijn dochterondernemingen in Europa vormen de ondernemingsgroep (hierna "Blue Tomato" genoemd) in de zin van de AVG.
Blue Tomato Österreich is beheerder van de Blue Tomato-website en alsook van alle online aanwezigheid en is operationeel verantwoordelijk voor alle dochterondernemingen van de Zumiez-ondernemingsgroep in Europa. Het hoofdkantoor en de hoofdvestiging in de zin van de AVG zijn in Oostenrijk gevestigd.
Alle ondernemingen van de groep zetten zich in voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de "bindende interne voorschriften" om persoonsgegevens te beschermen. Meer informatie over uitoefenen van jouw rechten vind je onder punt 6.

b) Gegevensbeschermingsfunctionaris

Blue Tomato Österreich beslist over de middelen en de doeleinden van de gegevensverwerking voor alle filialen van de Zumiez-groep in Europa. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is daarom

Blue Tomato GmbH (FN 80499g)
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Österreich)
E-mail: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

c) Door de ondernemingsgroep aangestelde functionaris voor gegevensbescherming

Christian Nitsche
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Österreich)
E-mail: datenschutz@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

2. Toepassingsgebied van de gegevensbeschermingsverklaring

Deze verklaring inzake de gegevensbescherming is van toepassing op de Blue Tomato-ondernemingsgroep in Europa, voor alle websites van Blue Tomato Österreich alsook voor alle andere online aanwezigheid, inclusief socialmediawebsites, in het bijzonder voor de Facebook-fanpagina.

3. Welke gegevens verwerkt Blue Tomato en waar komen ze vandaan?

a) Vanwaar krijgt Blue Tomato persoonsgegevens?

Gegevens worden door ons zelf verzameld, bv. door jouw invoer op onze website, de vrijgave in de winkel etc. of wij ontvangen deze van derden, bijv. door een bestelling via handelsplatformen. Bovendien kunnen we gegevens verwerken die we van publiek toegankelijke bronnen ontvangen.

b) Welke gegevens verwerkt Blue Tomato?

Om de gegevens tot een minimum te beperken verwerkt Blue Tomato enkel die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van wettelijke verplichtingen of in het kader van legitieme belangen of indien je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Blue Tomato pseudonimiseert/anonimiseert jouw gegevens voor zover mogelijk. Lees meer hierover onder punt 12. Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen Blue Tomato verwerkt geen speciale categorieën van klantgegevens in overeenstemming met Art. 9 AVG.

De door Blue Tomato verwerkte persoonsgegevens omvatten:
 

 •  - Persoonsgegevens zoals naam, adres, verjaardag, geboorteplaats, lever- en bezorgadres,
 •  - Fysieke gegevens zoals gewicht, lichaamslengte, schoenmaat, kledingmaat, maar alleen voor zover het niet mogelijk is om je op basis daarvan als persoon te identificeren,
 •  - Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres,
 •  - Gegevens en informatie uit elektronisch verkeer zoals IP-adressen, cookies, pixels, apps, enz;
 •  - Bestelgegevens van de bestellingen,
 •  - Reclame- en verkoopgegevens,
 •  - Algemene communicatiegegevens zoals inlichtingen en advies via de klantenservice,
 •  - Gegevens die Blue Tomato zelf of via partners verzamelt, zoals aankoopgedrag, betaalgedrag en interesses,
 •  - Gegevens voor het nakomen van wettelijke en ambtelijke verplichtingen,
 •  - Gegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen zoals waarborg of garantie,
 •  - Creditcardgegevens worden in gemaskeerde vorm en alleen in het kader van misbruikcontrole verwerkt,
 •  - Overige rekeninggegevens alleen voor bankdeposito's en in het kader van overschrijvingen/terugbetalingen.

 

4. Met welk doel verwerken we gegevens en op welke wettelijke grondslag doen we dit?

Blue Tomato wil jou het best mogelijke assortiment en de best mogelijke selectie van producten en diensten aanbieden, afgestemd op je voorkeuren en interesses. Daarbij moeten we ook rekening houden met landspecifieke omstandigheden zoals taal, valuta en, indien nodig, verschillende voorschriften.

Wij verwerken de gegevens op basis van bovengenoemde rechtsgrondslagen en de daaraan gekoppelde doeleinden.

a) Voor het nakomen van (pre)contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 punt b AVG)

 •  Voltooiing van je aankoop volgens onze AHV,
 •  Advies en informatie bij aankoop,
 •  Levering van diensten zoals bv. reizen en cursussen,

 

 

b) Om de legitieme belangen van Blue Tomato of een derde partij te vrijwaren (art 6, lid 1 punt f).

Wij verzamelen, bewaren, verwerken en analyseren de hierboven vermelde gegevens om jou perfect te laten winkelen in onze webshop en in onze winkels, het beste advies en de beste diensten te bieden, zoals reizen, sportcursussen, wedstrijden en andere evenementen, evenals deelname aan alle aanbiedingen van Blue World en om je te informeren over producten, trends, innovaties en diensten.

 

Er is een legitiem belang van Blue Tomato of een derde partij:

 •  - Uitvoering van marketingactiviteiten, met name gepersonaliseerde reclame in samenwerking met derden, bv. reclamepartners,
 •  - Uitvoering van getrouwheidsprogramma's voor klanten,
 •  - Terbeschikkingstelling van een klantaccount en een klantenprofiel op de websites van Blue Tomato
 •  - Verwerking en opslag van communicatiecontent van mail, telefoon of andere communicatie (bv. in geval van klachten, verzoeken om informatie volgens punt 6),
 •  - Uitvoering van de verzending van je bestelling door de opdrachtverwerker, met name vervoerders die ook je e-mailadres en telefoonnummer kunnen ontvangen voor bezorgings- en traceringsdoeleinden,
 •  - Het onderhouden van de functionaliteit van onze website, onze online winkels en andere online Blue Tomato-media,
 •  - Analyse van het aankoopgedrag door Blue Tomato en reclamepartners,
 •  - Bewakingsmaatregelen ter bescherming van werknemers, klanten alsook eigendommen van Blue Tomato, leveranciers en andere partners,
 •  - Tenuitvoerlegging van rechtsvorderingen en verweer tegen ongerechtvaardigde vorderingen,
 •  - Maatregelen ter bestrijding en voorkoming van fraude, zoals fraude met creditcards,
 •  - Raadpleging van kredietbeoordelaars en gegevensuitwisseling voor kredietbeoordeling,
 •  - Maatregelen voor de verdere ontwikkeling van het product- en dienstenassortiment,
 •  - Statistische analyses,
 •  - Coördinatie, bedrijfsontwikkeling en strategische maatregelen binnen de Blue Tomato-bedrijvengroep,


Op de verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen kun je in individuele gevallen volgens Art. 21 AVG bezwaar maken. Meer hierover lees je onder punt 6.

 

c) Binnen de grenzen van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a)

Naast de punten a) en b) verwerkt Blue Tomato jouw persoonsgegevens enkel na toestemming, bijvoorbeeld bij het versturen van nieuwsbrieven of het gebruik van cookies (meer hierover onder punt 10 van het cookiebeleid) Jouw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Zie daarvoor ook onder punt 6.

5. Wie krijgt uw gegevens?

a) Algemene bepalingen

Blue Tomato heeft duidelijke regels over wie persoonsgegevens mag ontvangen. Binnen de Blue Tomato-ondernemingsgroep ontvangen alleen die afdelingen en werknemers uw gegevens die deze nodig hebben om contractuele, juridische en toezichthoudende taken en verplichtingen uit te voeren en om de legitieme belangen vermeld onder punt 3.b) te beschermen.
Bovendien, is jouw data tevens voor bewerkers beschikbaar gemaakt in opdracht van Blue Tomato, dat betekent dat bedrijven die ons ondersteunen in het behalen van hun corporate doelen en taken, zoals IT bedrijven, betalingsproviders, leveranciers, printers, partners in adresvalidatie (we werken met Loqate) de taken uitvoeren met de mate die aan hen is toegewezen. Blue Tomato sluit met deze contractverwerkers schriftelijke overeenkomsten die hen verplichten om aan dezelfde eisen te voldoen als Blue Tomato.
Bovendien ontvangen derden met wie Blue Tomato samenwerkt in het kader van de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden of die een legitiem belang kunnen hebben in het kader van de samenwerking, zoals incassobureaus, betalingsdienstaanbieders, handelsplatformen, persoonsgegevens van Blue Tomato, bijvoorbeeld als u via deze platformen bij Blue Tomato winkelt.
Als er een wettelijke of officiële verplichting is, kunnen ook overheidsinstanties gegevens ontvangen.

b) Overdracht van gegevens naar derde landen

Gegevens worden alleen overgedragen aan landen buiten de EU als dit land een adequaat beschermingsniveau heeft volgens Art. 45 AVG of als andere garanties volgens Art. 46 AVG uw gegevens adequaat beschermen.
Blue Tomato heeft bindende bedrijfsregels binnen de ondernemingsgroep die moeten worden goedgekeurd door de gegevensbeschermingsautoriteit in overeenstemming met artikel 46, lid 2. punt b), als aanvulling op de gebruikte standaardclausules inzake gegevensbescherming volgens artikel 46 lid 2 punt c). Blue Tomato geeft gegevens door op basis van deze garanties.

c) Andere overdracht van gegevens naar de VS

Volledigheidshalve willen wij erop wijzen dat er in de VS surveillancemaatregelen van de Amerikaanse autoriteiten bestaan die in het algemeen de opslag van alle persoonsgegevens toestaan van alle personen van wie de gegevens door de EU of Zwitserland aan de VS zijn doorgegeven. Dit gebeurt zonder onderscheid, beperking of uitzondering op basis van het nagestreefde doel en zonder een objectief criterium dat het mogelijk maakt de toegang van de Amerikaanse autoriteiten tot de gegevens en het daaropvolgende gebruik ervan te beperken tot zeer specifieke, strikt beperkte doeleinden die de interventie in verband met zowel de toegang tot deze gegevens als het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen. Bovendien willen wij erop wijzen dat er in de Verenigde Staten voor de betrokkenen geen rechtsmiddelen beschikbaar zijn waarmee u toegang kunt krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en waarmee u correctie of verwijdering van deze gegevens kunt verkrijgen, of dat er geen effectieve rechtsbescherming bestaat tegen algemene toegangsrechten van de Amerikaanse autoriteiten. Wij vestigen uw aandacht uitdrukkelijk op deze juridische en feitelijke situatie, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen in te stemmen met het gebruik van uw gegevens.
We willen er ook op wijzen dat de VS en in het bijzonder bedrijven die buiten het "EU-US en Swiss-US Privacy Shield Framework" vallen, geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben.

6. Hoe lang verwerken en bewaren we gegevens?

Wij slaan je gegevens op voor de duur van de zakelijke relatie en voor reclamedoeleinden in het kader van gerechtvaardigde belangen, voor zover je deze verwerking niet op gerechtvaardigde wijze op grond van artikel 21 AVG tegenspreekt of voor zover je je gegeven toestemming niet intrekt. Zie punt 7 voor meer informatie.
Vanwege wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen kan verdere opslag noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij met name om het Federale Belastingwetboek (BAO) en het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB), alsmede andere nationale en Europese wetgeving.
Door onze garantieverplichtingen en de garanties van onze leveranciers is een opslag van drie jaar (korte verjaringstermijn) en in individuele gevallen ook aanzienlijk langer (lange verjaringstermijn) mogelijk en noodzakelijk of kunnen wij daartoe op grond van wettelijke voorschriften worden verplicht.

7. Uw rechten als betrokkene.

De AVG verzekert je van uitgebreide beschermings- en informatierechten en in het bijzonder van het recht van bezwaar en herroeping. Je kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met betrekking tot je verzoek of klacht.
De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor de ondernemingsgroep is de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt er ook contact mee opnemen in geval van een klacht. www.dsb.gv.at
Je rechten, die je normaal gesproken gratis kunt uitoefenen, in detail:

a) Recht op informatie volgens Art. 15 AVG

Je hebt het recht op gratis informatie over je persoonlijke en opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering, alsmede intrekking van je gegeven toestemmingen. Neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming als je wilt weten hoe je gegevens worden gebruikt.

b) Recht op correctie volgens Art. 16 AVG

Je gegevens zijn niet meer correct, u wilt uw rechten uitoefenen of u hebt een ander verzoek? Laat dit gewoon weten aan de medewerkers van onze klantenservice.
E-mail: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333

c) Recht op verwijdering of beperking volgens Artikelen 17 en 18 AVG

Op verzoek en onder de voorwaarden van art. 17 AVG zullen wij je gegevens wissen, tenzij wij recht hebben op verder gebruik.
Onder de voorwaarden van art. 18 AVG of indien wij de gegevens niet kunnen wissen, kun je ons verzoeken de gegevensverwerking te beperken.
In alle gevallen zullen wij ook de ontvangers van je verzoek op de hoogte stellen en hen vragen je verzoek in te willigen.

d) Recht op overdracht van gegevens: geregeld in artikel 20 AVG

Je kunt vragen of wij jou opgeslagen gegevens ter beschikking willen stellen.

e) Recht van bezwaar volgens Art. 21 AVG en op intrekking volgens Art. 13. AVG

Als de verwerking van de gegevens op je toestemming volgens Art. 6 lid. 1 punt a berust, kunt je deze toestemming te allen tijde intrekken.
Indien wij je gegevens verwerken op basis van ons rechtmatig belang, kun je hier op grond van Art. 21. AVG bezwaar op uitoefenen. Wij gaan dan direct na of je verzoek gerechtvaardigd is.
Om je herroeping en bezwaar uit te oefenen neem je gewoon contact op met onze klantenservice of de functionaris voor gegevensbescherming.

f) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van het opstellen van profielen volgens Art. 22 AVG

Je hebt het recht niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde beslissingen en profilering zolang dit rechtsgevolgen heeft of er op gelijkaardige wijze aanzienlijke invloed op heeft.

Blue Tomato maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering volgens punt 9.

8. Moet je ons gegevens verstrekken?

Wij hebben je gegevens nodig om je bestelling te kunnen verwerken. Als je ons gegevens verstrekt, ben je verplicht waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken. In geval van onjuiste informatie, bijvoorbeeld ook onjuiste leeftijdsindicaties, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende schade voor ons te claimen en tevens een klacht in te dienen in geval van strafrechtelijke relevantie.
Je bent niet verplicht gegevens te verstrekken of je toestemming te geven voor verwerking als de gegevens niet relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Echter, vanwege verschillende leeftijdsgrenzen voor instemmings- en rechtsbekwaamheid kunnen we in individuele gevallen toch uw leeftijd nodig hebben.

9. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

a) Geautomatiseerde besluitvorming.

Geautomatiseerde besluitvorming vindt alleen plaats wanneer je besluit om te kopen op rekening.

Identiteits- en kredietwaardigheidscontrole voor de betaalmethode "Aankoop op rekening"
Indien je tijdens het bestelproces kiest voor de betaalmethode 'Aankoop op rekening', zal je gevraagd worden om je toestemming om de nodige gegevens te verstrekken aan de betreffende betalingsprovider voor het verwerken van de betaling en voor een identiteits- en kredietwaardigheidsbeoordeling. Indien je hiervoor toestemming geeft, worden je gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer) alsmede de gegevens in verband met je bestelling aan de betreffende betalingsprovider. Om je identiteit en kredietwaardigheid te controleren, geven de respectieve betalingsprovider of partnerbedrijven in opdracht van de betalingsprovider gegevens door aan (zakelijke) kredietbureaus en ontvangen van deze bureaus informatie en, indien van toepassing, informatie over je kredietwaardigheid op basis van mathematisch- statistische procedures, waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat. Bovendien schakelt de betreffende betalingsprovider waar nodig hulp van derden in voor het opsporen en voorkomen van fraude. Gegevens die met deze hulp worden verkregen, kunnen worden opgeslagen in een gecodeerde vorm die alleen de betreffende betalingsprovider kan lezen op een locatie van een derde partij. Deze gegevens worden alleen gebruikt als je de betaalmethode 'Aankoop op rekening' van onze samenwerkingspartner selecteert; anders vervallen deze gegevens automatisch na 30 minuten.

b) Profilering

Blue Tomato probeert rekening te houden met je persoonlijke interesses, voorkeuren en koopgedrag om je een optimale winkelervaring te bieden op onze webshop en in de winkels. Daartoe analyseren we ook de gegevens die je verstrekt en je aankoop- en surfgedrag in het kader van wettelijke voorschriften. Voor zover wij cookies en pixels gebruiken, vragen wij jou toestemming in het kader van ons cookiebeleid voor zover het gebruik niet noodzakelijk is voor de communicatie of is toegestaan door de legitieme belangen van Blue Tomato, zelfs zonder je toestemming. Meer hierover onder punt 10 van het cookiebeleid.

10. Cookiebeleid, websiteanalyse, social media en e-mailreclame

a) Algemene informatie over het gebruik van cookies

Wij gebruiken op verschillende pagina's cookies om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekst- of beeldbestandjes die op je computer worden opgeslagen of in onze website worden geïntegreerd. Deze helpen om het surfgedrag van een gebruiker te identificeren en zo delen van de website of bepaalde informatie aan je interesses aan te passen. Blue Tomato gebruikt "eerstepartijcookies" en "cookies van derden". Een "eerstepartijcookie" komt van Blue Tomato als websitebeheerder zelf. Cookies van derden kunnen teruggeleid worden tot een andere, "derde" persoon (aanbieder van online marketingdiensten, enz.) die zijn cookies op onze site plaatst op basis van een contractuele overeenkomst met ons. Met een eerstepartijcookie kun je alleen worden herkend als een gebruiker van de site waarvan het cookie afkomstig is, maar niet voor meerdere domeinen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Cookies van derden worden geplaatst door contractuele partners die gebruikersgegevens verzamelen op basis van een contractuele relatie met Blue Tomato om de marketingactiviteiten te optimaliseren en/of te personaliseren.

Blue Tomato maakt bij het gebruik van cookies/pixels onderscheid tussen

 •  Noodzakelijke cookies (alleen eerstepartijcookies)

Dit zijn de gegevens die nodig zijn om de communicatie en de noodzakelijke functies te onderhouden en/of informatie te verstrekken. Deze worden automatisch ingesteld en verwijderd op het einde van de browsersessie of na afloop van de geplande tijd.

 •  - Essentiële cookies (eerstepartijcookies en cookies van derden)

Dit zijn dit cookies die op je computer blijven voor de beoogde tijd en ervoor zorgen dat Blue Tomato uw computer herkent de volgende keer dat je de site bezoekt evenals de instellingen en informatie die je hebt ingevoerd, waardoor je de moeite bespaard wordt om formulieren opnieuw in te vullen met je gegevens. Deze cookies worden ingesteld bij het gebruik van de aangeboden functionaliteit of bevatten slechts algemene anonieme informatie over je toegang tot de website (niet over de inhoud ervan) om Blue Tomato later te voorzien van aanvullende informatie over deze toegangen voor statistische doeleinden of om Blue Tomato in staat te stellen het (geanonimiseerde) navigatiegedrag op de websites te analyseren en zo de aanwezigheid op het internet te verbeteren.

 •  - Reclamecookies/pixels (cookies van derden)

Dit zijn cookies die dienen om ons aanbod en onze diensten af te stemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren en om u promoties op maat aan te bieden op maat van je behoeften. Deze worden alleen na je toestemming ingesteld, tenzij wij ook zonder je toestemming gerechtigd zijn deze te gebruiken.

 

b) Door Blue Tomato ingestelde cookies/pixels

In de volgende lijst geven wij je een uitgebreide beschrijving van alle cookies/pixels die Blue Tomato gebruikt en welke persoonsgegevens worden gebruikt.

Door Blue Tomato ingestelde cookies/pixels

c) Mogelijkheden tot intrekking en bezwaar

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken en ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies/pixels waarvoor geen toestemming nodig is, voor zover deze niet nodig zijn of de deactivering technisch mogelijk is. Wij wijzen er echter op dat in geval van bezwaar niet alle functies van de website volledig ter beschikking kunnen worden gesteld.

Je hebt verschillende mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies/pixels of om een reeds gegeven toestemming in te trekken.
Zo bieden de meest gangbare browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies te verhinderen. Klik op onderstaande links voor meer informatie:

 

Met browserextensies, zoals Ghostery kun je individuele cookies uitschakelen en bepalen welke cookies wel en welke niet ingesteld worden. De installatie is eenvoudig, snel en beschikbaar voor alle belangrijke browsers.
Bij "cookies van derden" bieden de gebruikte serviceproviders vaak zelf deactiveringsmogelijkheden. De belangrijkste staan vermeld onder punt d).
Daarnaast biedt Blue Tomato je de mogelijkheid om bij elke nieuwe sessie het gebruik te accepteren of te verwerpen via de cookiebanner.

d) Websiteanalyses en social media

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dus tekstbestandjes, die op je computer worden geplaatst om de website van Blue Tomato te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Blue Tomato wijst erop dat op de websites van Blue Tomato Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();;" om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te verzekeren. Je IP-adres wordt door Google alleen in verkorte vorm vastgelegd. Dit garandeert anonimisering en laat niet toe dat er conclusies worden getrokken over je identiteit. In het geval van activering van de IP-anonimisering op onze websites wordt je IP-adres door Google echter van tevoren ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Google zal de vermelde informatie gebruiken om je gebruik van de Blue Tomato-websites te evalueren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten voor Blue Tomato en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet aan Blue Tomato. Google zal je IP-adres, dat verkregen is via jouw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval je gegevens matchen aan andere gegevens die door Google zijn verzameld. Met jouw toestemming gaat je akkoord met de verwerking van de over je verzamelde gegevens door Google op de hiervoor genoemde wijze van gegevensverwerking en voor het genoemde doel. Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door middel van de daarvoor voorziene instelling in je browsersoftware en de andere mogelijkheden volgens Punt 10 c); Blue Tomato wijst er echter op dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. Je kunt daarnaast ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot je gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link. Meer informatie over Google Analytics en privacy vindt je op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

DOUBLECLICK BY GOOGLE

Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om voor jou relevante advertenties te presenteren. Je browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in je browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan de websites van Blue Tomato of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval je gegevens matchen aan andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van de website van Blue Tomato geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de hierboven beschreven methoden voor gegevensverwerking, evenals het genoemde doel. Je kunt de opslag van cookies verhinderen door middel van de daarvoor voorziene instelling in je browser. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. Je kunt daarnaast ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot je gebruik van deze website verzamelt en deze gegevens verwerkt door onder de volgende link de onder het punt "DoubleClick-deactiveringsextensie" beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren..

WEBSITEANALYSE DOOR ECONDA, OPTIMIZELY EN INTELLIAD

Voor de gepaste vormgeving en optimalisatie van deze website worden door middel van oplossingen en technologieën van econda GmbH (http://www.econda.de), Optimizely, Inc. (https://www.optimizely.com/) en intelliAd Media GmbH (www.intelliad.de) evenals Google Tag Manager anonieme gegevens verzameld en opgeslagen, en worden uit deze gegevens gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker met gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Met name IP-adressen worden direct na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is om gebruikersprofielen aan IP-adressen toe te wijzen. Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens voor de toekomst onder de volgende link:

Bij Econda bezwaar maken
Bij intelliAd bezwaar maken
Bij Optimizely bezwaar maken

GEBRUIK VAN SOCIALMEDIAPLUGINS

We gebruiken geen socialmediaplugins. De tekens en logo's van Facebook, Instagram, Pintarest, Twitter en Youtube die zichtbaar zijn op de Blue Tomato-websites zijn uitsluitend links naar de pagina's van deze diensten. Als je op een van deze pictogrammen klikt, ontvangt de serviceprovider geen persoonlijke gegevens van je.
Je kunt daar de Blue Tomato-content delen en tonen. Door gebruik te maken van de diensten van de desbetreffende aanbieder onderwerp je je aan hun regelgeving inzake gegevensbescherming. Zie ook onze toelichting onder punt 12, links naar externe websites.

e) E-mailreclame

Door je te abonneren op de nieuwsbrief wordt jouw e-mailadres gebruikt voor eigen reclamedoeleinden totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Je kunt zich te allen tijde afmelden door te klikken op de link "Afmelden" aan het einde van een nieuwsbrief, zonder dat hier extra kosten dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven van jouw toegangsprovider ontstaan. Wij sturen je als nieuwsbriefabonnee regelmatig zorgvuldig geselecteerde aanbiedingen voor soortgelijke producten uit ons assortiment per e-mail. Voor een individueel en verbeterd nieuwsbriefontwerp heeft Blue Tomato opdracht gegeven aan serviceprovider Emarsys. Door verschillende communicatiekanalen aan elkaar te koppelen worden records aangemaakt met behulp van cookies, waarmee Blue Tomato je kan informeren over actuele producten en aanbiedingen die aan uw behoeften voldoen. Door je te abonneren op de nieuwsbrief gaat je er ook mee akkoord dat wij jouw e-mailadres doorsturen naar Emarsys.

Als je niet wilt dat Blue Tomato cookies opslaat waarvoor wij je toestemming nodig hebben, of als je je toestemming voor het plaatsen van cookies wilt intrekken, dan kun je dat hier doen. Houd er rekening mee dat in dit geval sommige functies op de website beperkt zijn. Zie ook de uitgebreide uitleg in het Cookiebeleid.

11. Onze veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Je persoonlijke gegevens worden tijdens het bestelproces door middel van "Secure Socket Layer" (SSL) versleuteld verstuurd via het internet (hiervan uitgesloten is de adresoverdracht bij nieuwsbriefabonnementen). Hierbij gebruiken we heel veilige 128-bits codering (SSL 3.0, RC4) van GeoTrust. Creditcardgegevens worden niet opgeslagen, maar rechtstreeks verzameld en verwerkt door de betreffende betalingsprovider.
Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden.
Bij alle verwerkingsactiviteiten houden wij ons aan de principes van de AVG volgens art. 5. en onderwerpen wij alle verwerkingsactiviteiten aan een nauwgezet onderzoek in het kader van ons systeem voor het beheer van de gegevensbescherming. Daarnaast voeren we periodiek externe audits uit op het gebied van gegevensbescherming.
Toegang tot je klantaccount is alleen mogelijk na het invoeren van je persoonlijke wachtwoord. Je dient je toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te houden en het browservenster te sluiten wanneer je de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral wanneer je jouw computer met anderen deelt.

12. Links naar externe websites

De websites van Blue Tomato bevatten links naar websites van andere bedrijven. Blue Tomato heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van deze websites. Blue Tomato kan ook niet controleren hoe de aanbieders van deze websites met jouw  informatie omgaan. De gegevensbeschermingsverklaring en onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid strekken zich daarom niet uit tot de gelinkte websites. Als je vragen hebt, neem dan rechtstreeks contact op met deze bedrijven.

 
Blue Tomato shops
Blue Tomato shops
Veilig betalen met SSL
Veilig betalen met SSL
Euro-Label certificaat
Euro-Label certificaat

Klantenservice (alle tijden CET)

+31 20 49 90 369

ma-za: 08:00 - 22:00  

zo: 17:00 - 22:00  

Meld je voor onze nieuwsbrief aan en krijg een voucher ter waarde van €10

Betalingsmethodes

 • Amazon Pay
 • PayPal
 • iDeal
 • Credit card
 • Credit card
 • Credit card
 • Credit card
 • Credit card
 • Credit card
 • Vooruitbetaling

Verzendmethodes

 • post_nl
 • gls
 • de_post_dhl
 • Express levering beschikbaar